FUBI Roman Sobkowiak

20 lat doświadczenia!
Strona Główna      Nadzór inwestorski
Wydrukuj stronęDodaj do Ulubionych
Nadzór inwestorski
 
      Każda inwestycja budowlana wymaga potwierdzenia jakości i prawidłowości wykonania poszczególnych elementów robót. W szczególności prac tymczasowych. Ustawa Prawo Budowlane określa osobę, niezwiązaną bezpośrednio z wykonawcą robót, która powinna wykonywać nadzór budowlany.

      Pracownik wykonujący z ramienia naszej firmy czynności nadzoru jest odpowiedzialny za:

■kontrolę techniczną wykonania kolejnych prac (elementów) robót,

■dokonania wpisu w dzienniku budowy po każdej wizycie na placu budowy potwierdzający odbiór elementu robót,

■potwierdzenie zgodności wyznaczenia działki na plac budowy z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

■kontrolę rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi obowiązującymi wg Polskich Norm,

■sprawdzenie materiałów użytych przy budowie, a w szczególności ich dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie,

■kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego,

■współdziałanie z organami kontroli państwowej,

■kontrola zgodności budowy z projektami budowlanymi i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę (jeśli taka była),
 
oraz posiada następujące uprawnienia wynikające m. in. z ustawy Prawo Budowlane:
 
 
■wstęp na teren budowy,

■żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela, zarządcy obiektu budowlanego lub dostawców wyrobów dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu i stosowania w budownictwie,

■w przypadku wątpliwości co do jakości wyrobów – nałożenie obowiązku dostarczenia ocen technicznych lub ekspertyz (na koszt osoby zobowiązanej – przysługuje zażalenie),

■dostępu do projektów wykonawczych i innych, łącznie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (jeśli była sporządzona),

■powiadamiania państwowych urzędników nadzoru budowlanego o błędnym (w rozumieniu ust. Prawo Budowlane) wykonaniu elementów robót, jeśli te błędy nie zostały usunięte wg wskazówek oraz terminów wyznaczonych przez nadzorcę budowlanego.

 

Cena:

Koszty przykładowe (średnie):
 
■za wizytę:

- na terenie Tychów = 200zł

- do 30 km poza teren Tychów = 250zł

- ponad 30 km za terenem Tychów – ustalenia indywidualne

■od wartości inwestycji do 3%

 

 

Kosztorysowanie